Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/692
Title: Уточнена методологія проактивної інтегративної оцінки ставлення авіадиспетчерів до порушень стандартних експлуатаційних процедур
Other Titles: Уточненная методология проактивной интегративной оценки отношения авиадиспетчеров к нарушениям стандартных эксплуатационных процедур
Refined methodology of a proactive integrative assessment of the attitude of air traffic controllers to violations of standard operating procedures
Authors: Рева, Олексій Миколайович
Борсук, Сергій Павлович
Шульгін, Валерій Анатолійович
Липчанський, Володимир Олександрович
Рева, А. Н.
Борсук, С. П.
Шульгин, В. А.
Липчанский, В. А.
Reva, O. M.
Borsuk, S. P.
Shulgin, V. A.
Lypchanskii, V. O.
Keywords: безпека польотів
людський чинник
прийняття рішень
управління повітряним рухом
ставлення до порушень норм ешелонування повітряних суден
основні домінанти
рівні домагань
нечіткі оцінки ризику
мультиплікація частинних показників прийняття рішень
безопасность полетов
человеческий фактор
принятие решений
управление воздушным движением
отношение к риску нарушениям норм эшелонирования воздушных судов
основные доминанты
уровни притязаний
нечеткие оценки риска
мультипликация частных показателей принятия решений
flight safety
human factor
decision making
air traffic management
attitude towards violations of aircraft separation standards
key dominants
a level of claims
uzzy risk assessments
multiplication of partial decision-making indicators
Issue Date: 2019
Publisher: Харків: ХАІ
Citation: Уточнена методологія проактивної інтегративної оцінки ставлення авіадиспетчерів до порушень стандартних експлуатаційних процедур / О. М. Рева, С. П. Борсук, В. А. Шульгін, В. О. Липчанський // Авиационно-космическая техника и технология. - 2019.- № 6(158). - С. 43-53.
Abstract: Уявляючи професійну діяльність авіаційних операторів «переднього краю» як безперервний ланцюг рішень, що виробляються і реалізуються у явних / неявних формах, в голову кута структури взаємодії складників поточної парадигми концепції безпеки польотів ІСАО поставлено «ставлення авіаційного персоналу до небезпечних дій або умов», що пояснює вплив людського чинника на ці рішення. Першим складником досліджуваного «ставлення» є основні домінанти прийняття рішень, що визначають схильність, байдужість, несхильність до ризику порушень стандартних експлуатаційних процедур, зокрема норм ешелонування повітряних суден. Встановлюються домінанти шляхом побудови за обмеженою кількістю точок і подальшого аналізу оціночної функції корисності континууму норми ешелонування в процесі вирішення закритої задачі прийняття рішень. Характерною точкою оціночної функції корисності є детермінований еквівалент лотереї з корисністю 0,75. Другий складник – це рівні домагань, які визначаються точкою на континуумі норми ешелонування, якій відповідає максимальний позитивний стрибок в уяві авіадиспетчера щодо її корисності (прийнятності) з позицій забезпечення належного рівня безпеки польотів. Рівні домагань адекватно характеризують самооцінку і встановлюються шляхом побудови за формально необмеженою кількістю точок і подальшого аналізу оціночної функції корисності континууму норми ешелонування в процесі вирішення відкритих задач прийняття рішень. Третій складник - нечіткі оцінки ризику, що визначаються з аналізу нечітких моделей, що будуються відповідно до шкали небезпек ІСАО на континуумі норм ешелонування. Встановлено, що характерною точкою цих моделей є точка перетину функцій належності, що належать сусіднім термам «суттєвий» і «незначний» ризик. Значення цієї точки уточнюється за допомогою введеного імперативу-критерію. Проведено нормування усіх характерних точок. Обґрунтований і реалізований мультиплікативний підхід до отримання інтегративної (цілісної) оцінки ставлення до ризику, що сприяє як отриманню більш обережних, стосовно адитивного підходу результатів, так і запобіганню помилок І-ІІ роду. Представляя профессиональную деятельность авиационных операторов «переднего края» как непрерывную цепь решений, вырабатываемых и реализуемых в явных / неявных формах, во главу угла структуры взаимодействия составляющих текущей парадигмы концепции безопасности полетов ІСАО поставлено «отношение авиационного персонала к опасным действиям или условиям», что поясняет влияние человеческого фактора на эти решения. Первой составляющей этого «отношения» являются основные доминанты принятия решений, определяющие склонность, несклонность, безразличие к риску нарушений стандартных эксплуатационных процедур, в частности норм эшелонирования воздушных судов. Доминанты устанавливаются путем построения по ограниченному количеству точек и дальнейшего анализа оценочной функции полезности континуума нормы эшелонирования в процессе решения закрытой задачи принятия решений. Характерной точкой оценочной функции полезности является детерминированный эквивалент лотереи с полезностью 0,75. Вторая составляющая – это уровни притязаний, определяемые точкой на континууме нормы эшелонирования, которой соответствует максимальный позитивный скачок в представлении авиадиспетчера о ее полезности (приемлемости) с позиций обеспечения надлежащего уровня безопасности полетов. Уровни притязаний адекватно характеризуют самооценку и устанавливаются путем построения по формально неограниченному числу точек и дальнейшего анализа оценочной функции полезности континуума нормы эшелонирования в процессе решения открытых задач принятия решений. Третья составляющая – это нечеткие оценки риска, определяемые из анализа нечетких моделей, что строятся в соответствии со шкалой опасности ICAO на континууме норм эшелонирования. Установлено, что характерной точкой этих моделей является точка пересеччения функций принадлежности, принадлежащих соседним термам «существенный» и «незначительный» риск. Значение данной точки уточняется с помощью введенного императива-критерия. Проведено нормирование всех характерных точек. Обоснован и реализован мультипликативный подход к получению интегративной (целостной) оценки отношения к риску, что способствует получению как более осторожных относительно аддитивного подхода результатов, так и предотвращению ошибок І-ІІ рода. Representing the professional activities of the «front-line» aviation operators as an unbroken chain of decisions made and implemented in explicit/implicit forms, the interaction of the components of the current paradigm of the ICAO flight safety concept is placed on “the attitude of aviation personnel to hazardous actions or conditions”, which explains the impact human factor in these decisions. The first part of the studied “attitude” is the main decision-making dominants that determine preposition, indifference, and aversion to risk of violations of standard operating procedures, in particular, aircraft separation standards. Dominants are established by constructing a finite number of points and further analyzing the utility function of the continuum of the separation rate in the process of solving a closed decision problem. A characteristic point of the estimated utility function is the deterministic equivalent of the lottery with a benefit of 0.75. The second component is the level of claims, which are determined by a point on the continuum of the separation norm, which corresponds to the maximum positive leap in the imagination of the air traffic controller in terms of its usefulness (acceptability) from the standpoint of ensuring the proper level of flight safety. The levels of claims adequately characterize self-esteem and are established by constructing a formally unlimited number of points and further analysis of the estimation function of the continuum of the separation norms in the process of solving open decision-making problems. The third component - fuzzy risk assessments, which are determined from the analysis of fuzzy models, are built in accordance with the ICAO scale of hazards on a continuum of separation standards. It has been established that a characteristic point of these models is the intersection point of membership functions belonging to the neighboring terms “significant” and “insignificant” risk. The value of this point is specified using the introduced imperative - criterion. Normalization of all characteristic points has been carried out. The multiplicative approach to obtaining an integrative (holistic) assessment of the attitude towards risk is substantiated and implemented, which contributes both to obtaining a more cautious, relatively additive approach to the results, and to prevent errors of the I-II kind
URI: http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/692
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shulgin_chynnyk.pdf1.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.