Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/412
Title: Педагогічні умови професійного становлення майбутніх менеджерів авіаційної галузі у процесі фахової підготовки
Other Titles: Педагогические условия профессионального становления будущих менеджеров авиационной отрасли в процессе профессиональной подготовки
Sarkisova O.M. Pedagogical conditions for professional formation of the future aviation industry managers in the process of proficiency training
Authors: Саркісова, Олена Миколаївна
Саркисова, Елена Николаевна
Sarkisova, Olena Mykolaivna
Keywords: майбутній менеджер авіаційної галузі
професійне становлення
фахова підготовка
педагогічні умови
модель професійного становлення майбутніх менеджерів авіаційної галузі
будущий менеджер авиационной отрасли
профессиональное становление
профессиональная подготовка
педагогические условия
модель профессионального становления будущих менеджеров авиационной отрасли
future manager of aviation industry
professional formation
professional training
pedagogical conditions
model of future aviation industry managers' professional formation
Issue Date: 2019
Publisher: Кропивницький: ЛА НАУ
Citation: Саркісова, О. М. Педагогічні умови професійного становлення майбутніх менеджерів авіаційної галузі у процесі фахової підготовки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Олена Миколаївна Саркісова ; Льотна академія Національного авіаційного університету ; Міністерство освіти і науки України. - Кропивницький, 2019. - 276 с.
Abstract: Саркісова О.М. Педагогічні умови професійного становлення майбутніх менеджерів авіаційної галузі у процесі фахової підготовки. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» (011 – «Освітні, педагогічні науки»). Льотна академія Національного авіаційного університету, Кропивницький, 2019. Дисертацію присвячено дослідженню проблеми професійного становлення майбутніх менеджерів авіаційної галузі у процесі фахової підготовки. З’ясовано, що професійне становлення майбутнього фахівця відбувається в процесі освітньої діяльності у закладі вищої освіти. Авіація являє собою ту галузь, яка функціонує на засадах загальносвітових стандартизованих та узгоджених положень і правил. Тому, актуалізації набуває питання якісної професійної підготовки фахівців, зокрема – професійного становлення менеджерів авіаційної галузі. У роботі схарактеризовано коло проблем, що потребують наукового розв’язання. Зокрема, виявлено, що професійне становлення особистості відбувається під час навчальної діяльності у закладі вищої освіти. Здійснений аналіз наукових джерел дав змогу констатувати, що на сучасному етапі розвитку педагогічна наука по-різному витлумачує поняття «професійне становлення», як: 1) динамічний багаторівневий процес формування комплексу професійно важливих якостей, в якому дії фахівця є відтворенням отриманих умінь і засобів виконання діяльності в певних ситуаціях; 2) рух до розв’язання суперечностей між наявними рефлексивними уявленнями, способами мислення, знаннями, уміннями та навичками професійної діяльності і відсутністю досвіду їх практичної реалізації, між набутим досвідом особистісного розвитку та потребою в розвитку професійної майстерності, культури праці, між двома етапами усвідомлення власного Я: «Я-студент», який опановує професію, і «Я-фахівець»; 3) формування професійної спрямованості соціально значущих та професійно важливих якостей і їх інтеграція, спрямована на самовдосконалення готовність до постійного професійного зростання, пошук оптимальних прийомів якісного і творчого виконання діяльності відповідно до індивідуально-психологічних особливостей. Виявлено, що в одних дефініціях «професійного становлення» зроблено акцент на впливі зовнішніх факторів, в інших – на внутрішніх якостях особистості. Узагальнення та систематизація наукових джерел дозволило витлумачити ключову дефініцію «професійне становлення майбутніх менеджерів авіаційної галузі» як процес саморозвитку фахівців, спрямований на набуття необхідних фахових якостей, умінь і навичок, внаслідок власної активності майбутніх менеджерів авіаційної галузі, дії певних соціальних впливів і психолого-педагогічного супроводу у процесі фахової підготовки. Визначено структурний склад професійного становлення як єдності компонентів та відповідних ним критеріїв (стимулювальний компонент – мотиваційний критерій; особистісний компонент – індивідуальний критерій; когнітивний компонент –інтелектуальний критерій; праксеологічний компонент – операційно-діяльнісний критерій). Обґрунтовані компоненти, критерії та їх показники зумовили виокремлення та характеристику трьох рівнів сформованості професійного становлення менеджерів авіаційної галузі: професійного (високого), достатнього середнього) та базового (низького). Науково обґрунтовано й апробовано в процесі фахової підготовки педагогічні умови професійного становлення майбутніх менеджерів авіаційної галузі, а саме: формування пізнавального інтересу та професійної мотивації як процесу утвердження фахових орієнтацій майбутніх менеджерів авіаційної галузі; постійне оновлення змісту фахової підготовки, використання інтерактивних методів навчання під час професійної підготовки майбутніх менеджерів авіаційної галузі; стимулювання до професійної самоосвіти та самовдосконалення майбутніх менеджерів авіаційної галузі. Виокремлені й обґрунтовані педагогічні умови постають змістовим ядром моделі професійного становлення майбутніх менеджерів авіаційної галузі у процесі фахової підготовки, яка функціонує завдяки єдності її складових. Модель складається з трьох заємопов’язаних етапів, а саме: організаційного, змістово-процесуального й оцінно-результативного. Організаційний етап включає в себе мету дослідженого процесу, окреслені завдання та принципи. Змістово-процесуальний етап моделі включає форми, методи, засоби, навчальні дисципліни, вибір яких залежить від педагогічних умов професійного становлення менеджерів авіаційної галузі; а також компоненти та критерії цього процесу. Оцінно-результативний етап враховує аспекти виокремлення рівнів сформованості обраних компонентів і критеріїв професійного становлення, які представлено діагностичним інструментарієм моделі, а саме: за допомогою рівнів професійного становлення менеджерів авіаційної галузі: професійного (високого), достатнього (середнього) та базового (низького), що потребує коригування процесу професійного становлення. Запропоновано діагностичний інструментарій вимірювання рівнів сформованості професійного становлення майбутніх менеджерів авіаційної галузі. Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів порушеної проблеми, оскільки процес професійного становлення майбутніх менеджерів авіаційної галузі є складним і динамічним. Це засвідчує потребу в її подальшому опрацюванні та продовженні пошуку перспективних напрямів інноваційної й експериментальної роботи, зокрема в: упровадження досвіду зарубіжних закладів вищої освіти; удосконалення змісту та розробка вимог до підготовки науково-педагогічних працівників, які беруть участь у фаховій підготовці майбутніх менеджерів авіаційної галузі. Sarkisova O. M. Pedagogical conditions for professional formation of the future aviation industry managers in the process of proficiency training. Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. Dissertation for a Candidat Degree in Pedagogical Sciences, specialty 13.00.04 – Theory and Methods of Professional Education. Flight Academy of the National Aviation University, Kropyvnytskyi, 2019. The dissertation is dedicated to the theoretical substantiation and experimental verification of professional formation in the proficiency training process of the future aviation industry managers. It has been found that the professional development of a future specialist takes place in the course of educational activities in a higher education institution. Aviation is an industry that operates on the basis of global standardized and harmonized regulations and rules. Therefore, the issue of qualitative professional training of specialists, in particular - the professional formation of aviation industry managers, becomes actual. At the present stage of development, pedagogical science interprets the concept of “professional formation” in different ways, but the definition that is most widely used is the process of professional orientation, socially significant and professionally important qualities and their integration, aimed at self-improvement, readiness for constant professional growth, and the search for optimal techniques for quality and creative performance of activities in accordance with individual psychological characteristics. The generalization and systematization of scientific sources made it possible to interpret the key definition “professional formation of future managers of the aviation industry” as a process of self-development of specialists aimed at acquiring the necessary professional qualities, skills and abilities, as a result of the personal activity of future managers of the aviation industry, the action of certain social influences and psychological and pedagogical accompaniment in the process of training. The structural composition of professional formation as a unity of components and the corresponding criteria is determined (the stimulating component as the motivational criterion; the personal component as the individual criterion; the cognitive component as the intellectual criterion; the praxeological component as the operational-activity criterion). Substantiated components, criteria and their indicators determined the three levels selection and characterization of the aviation industry managers' professional formation: professional (high), sufficient (medium) and basic (low). Separate and substantiated pedagogical conditions are the core of the future aviati on industry managers' professional formation model, which functions due to the unity of its components.The model consists of three interrelated stages, namely: organizational, substantive, procedural and evaluative. The organizational stage includes the purpose of the process studied, the objectives and principles outlined. The substantive-procedural stage of the model includes forms, methods, tools, disciplines, the choice of which depends on the pedagogical conditions of professional formation of aviation industry managers; as well as the components and criteria for this process. The evaluative and productive stage takes into account the aspects of distinguishing the formation levels of the selected components and criteria of professional formation, which are represented by the diagnostic toolkit of the model, namely: by the levels of professional formation of aviation industry managers: professional (high), sufficient (medium), and basic (low), needs adjustment to the professional development process.The diagnostic tool for measuring the levels of future aviation industry managers' professional formation is offered.The study does not exhaust all aspects of the problem raised, as the process of future aviation industry managers' professional formation is complex and dynamic. This demonstrates the need for its further elaboration and continued search for promising areas of innovative and experimental work, particularly in: introducing the experience of foreign higher education institutions; improving the content and developing requirements for the training of scientific and pedagogical staff involved in the professional training of future aviation managers.
URI: http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/412
Appears in Collections:Дисертації ЛА НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dis_Sarkisova.pdf6.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.