Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/1118
Title: Psycholinguistic Peculierities of the Assimilation of Angloamericanisms by the Speakers of Ukrainian-English Bilingualism
Other Titles: Психолінгвістичні особливості асиміляції англоамериканізмів носіями українсько-англійського навчального білінгвізму
Психолингвистические особенности ассимиляции англоамериканизмов носителями украинско-английского учебного билингвизма
Authors: Leleka, Tetyana
Moskalenko, Olena
Лелека, Тетяна
Москаленко, Олена
Лелека, Татьяна
Москаленко, Елена
Keywords: psycholinguistics
loan
angloamericanism
language universal
assimilation
associative experiment
educational bilingualism
психолінгвістика
запозичення
англоамериканізм
мовна універсалія
учбовий білінгвізм
психолингвистика
заимствование
англоамериканизм
языковая универсалия
ассимиляция
билингвизм
Issue Date: 2018
Publisher: STATE HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT, VUL SUKHOMLYNSKOHO 30, PEREYASLAV-KHMELNYTSKYI, 08400, UKRAINE
Citation: Leleka, T. Psycholinguistic Peculierities of the Assimilation of Angloamericanisms by the Speakers of Ukrainian-English Bilingualism / T. Leleka, O. Moskalenko // PSYCHOLINGUISTICS. - 2018. - Volume: 24; Issue: 2. - P. 144-162. DOI: 10.31470/2309-1797-2018-24-2-144-162
Abstract: The article deals with the problem of psycholinguistic peculiarities of the use of the American-English loans. The main task of the research is to educe the features of their assimilation by the students in the conditions of educational bilingualism. The knowledge of a foreign language can affect the perception of the loans and can distort their understanding. Speaking about the angloamericanisms, we mean, first of all, the lexical loans, transferring of words from one language into other with adaptation in the system of the language-recipient. An angloamericanism – an absolute language universal, presented by the class of the adopted lexical units that is fixed in the dictionaries of the Ukrainian language, and assimilated in its system. As an examinee the students of foreign languages and flight operations faculties were involved, as the example of the carriers of artificial bilingualism. The psycholinguistic and associative experiments are used. It contains such procedures: preselection of the newest loans, and also producing to the participants of the experiment of the list of the tasks, including the description of associations. Initial position of our experimental research is a hypothesis that the mastered enough word in an individual lexicon, firstly, is perceived as acquainted, secondly, easily enters into associative connections with other words, thirdly, does not cause large difficulties in description of its semantics. An experimental list consists of twenty-three words related to the most frequent thematic subsystems in the adopting language: business, economy, entertainments, sport and fashion. Free associative experiment provides the material for building associative fields of certain concepts, reconstruction of fragments of language and conceptual pictures of the world. The students had to define if the words acquainted or unknown; to write down an associative reaction; to explain the value of the word; to write down a sentence with the loan. The comparable analysis of results of questioning of the informants showed that the assimilation of the loans is high enough. However, the students showed large creativity in determination of semantics and in presentation of associative reactions on the loans, which testify to aspiration to show their linguistic abilities. У статті розглядається проблема психолінгвістичних особливостей використання англоамериканських запозичень. Основне завдання дослідження полягає у висвітленні особливостей їх асиміляції студентами в умовах учбового білінгвізму. Знання іноземної мови може вплинути на сприйняття запозичень і може спотворити їх розуміння. Говорячи про дослідження анґлоамериканізмів, ми маємо на увазі, передусім, лексичні запозичення, переміщення слів з однієї мови в іншу з асиміляцією в системі мови-реципієнта. Англоамериканізм– абсолютна мовна універсалія, що представлена класом асимільованих лексичних одиниць, які закріплені в словниках української мови та увійшли в її систему. У якості респондентів було обрано студентів факультету іноземних мов та факультету льотної експлуатації, які є прикладом носіїв штучного білінгвізму. У дослідженні використано психолінгвістичний та асоціативний експерименти: попередній вибір найновіших запозичень, перелік завдань з ними, а також опис вільних асоціацій. Початковою позицією нашого експериментального дослідження є гіпотеза про те, що достатньо асимільоване в системі мови слово, по-перше, сприймається як знайоме, по-друге, легко вступає в асоціативні зв’язки з іншими словами, по-третє, не викликає великих труднощів при описі його семантики. Експериментальний список складається з двадцяти трьох слів, що відносяться до таких тематичних підсистем: бізнес, економіка, розваги, спорт і мода. Студенти мали визначити, чи знайоме слово, чи ні; записати асоціативну реакцію; пояснити значення слова; написати речення з ним. Порівняльний аналіз результатів опитування респондентів показав, що асиміляція англоамериканізмів достатньо висока. Проте студенти показали велику творчість при визначенні семантики та в поданні асоціативних реакцій на запозичення що свідчить про прагнення показати свої мовні здібності. В статье рассматривается проблема психолингвистических особенностей использования англоамериканских заимствований. Основная задача исследования–выявить особенности их усвоения студентами в условиях учебного билингвизма. Знание иностранного языка может повлиять на восприятие заимствований и может исказить их понимание. Говоря об исследовании англоамериканизмов, мы имеем в виду, прежде всего, лексическое заимствование, перенос слов с одного языка в другой с адаптацией в системе языка-реципиента. Англоамериканизм– абсолютная языковая универсалия, представленная классом ассимилированных лексических единиц, которые фиксируются в словарях украинского языка и входят в егосистему. В качестве испытуемых участвовали студенты факультета иностранных языков и студенты факультета летной эксплуатации, как пример носителей искусственного билингвизма. В исследовании использован психолингвистический и ассоциативный эксперименты, а именно: предварительный отбор новейших англоамериканских заимствований, а также список заданий с ними, включая описание свободных ассоциаций. Исходное положение наших экспериментальных исследований – гипотеза о том, что достаточно ассимилированное заимствование, во-первых, воспринимается как знакомое, во-вторых, легко входит в ассоциативные связи с другими словами, в-третьих, не вызывает больших трудностей в описании его семантики. Экспериментальный список состоит из двадцати трех слов, относящихся к наиболее употребляемым тематическим подсистемам языка: бизнес, экономика, развлечения, спорт и мода. Студентам необходимо было определить, знакомы слова или нет; записать ассоциативную реакцию; объяснить значение слова; записать предложение с заимствованием. Сопоставительный анализ результатов опроса респондентов показал, что ассимиляция заимствований достаточно высока. Однако студенты проявили большую креативность при определении семантики и предоставлении ассоциативных реакций на англоамериканизмы, что свидетельствует о стремлении показать свои лингвистические способности.
URI: http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/1118
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Moskalenko_Psycholinguistic.pdf461.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.